Algemene voorwaarden waardebon


Algemene voorwaarden The Hoppy Brothers-coupons

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle The Hoppy Brothers-coupons, die worden uitgegeven door The Hoppy Brothers. The Hoppy Brothers is een formule van Craft Beer Ventures B.V., gevestigd te Maastricht, verder te noemen “THB”.

Onder ‘site’ wordt in deze voorwaarden verstaan: www.thehoppybrothers.com en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.

Couponvoordeel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere voordeelcoupon, waaronder tevens begrepen iedere voordeelbon, -sticker, waardecheque(s) en dergelijke, verder te noemen “de THB-coupon” die wordt uitgegeven door THB. THB is een formule van Craft Beer Ventures B.V., gevestigd te Maastricht, verder te noemen “THB”.

 

Geldigheid coupons

Voor alle THB-coupons geldt:

 • de klant dient bij de kassa vooraf de coupon te overhandigen, en indien van toepassing, aan te geven bij welk(e) artikel(en) hij van couponvoordeel gebruik wenst te maken;
 • de klant heeft een minimale besteding van €25,-
 • de geldigheid van de coupon is t/m 31 januari 2016
 • Per aankoop kan door de klant slechts één coupon te worden gebruikt.
 • de korting die met de coupon wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag, op het moment van volledige betaling. Over een aanbetaling ontvangt de klant geen gedeeltelijk voordeel; het voordeel wordt integraal toegekend bij de volledige afrekening van de betreffende aankoop;
 • de coupon kan maar één keer worden gebruikt;
 • de coupon moet in één keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen;
 • de coupon kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding, andere THB-coupon of andere THB kortingsacties;;
 • de coupon kan niet worden ingewisseld voor contant geld; alleen originele onbeschadigde coupons geldig en is dupliceren van de coupon verboden;
 • iedere verandering maakt de coupon ongeldig;
 • dupliceren van de coupon of het verspreiden van het couponnummer of andere gegevens van de coupon is verboden;
 • alleen originele onbeschadigde coupons zijn geldig;
 • de geldigheid van de coupon en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van de The Hoppy Brothers medewerkers
 • de klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de coupon nimmer rechten ontlenen en de klant kan een coupon nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken (ná aankoop van een of meer artikelen kan de coupon niet alsnog bij die aankoop gebruikt worden).

 

 

Retour geven van aankopen

Bij het retourneren van de aankoop/aankopen waarbij een THB-coupon is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting uitbetaald. Een eventueel bij de aankoop/aankopen verkregen cadeau in natura dient door de klant in originele staat teruggegeven te worden of wordt met de klant verrekend. Het voordeel dat met de coupon is verkregen vervalt.

Misbruik en fraude

Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met de THB-coupon(s), zijn de THB-winkels en THB gerechtigd de THB-coupon(s) ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen couponvoordeel te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.

Aansprakelijkheid

THB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de THB-coupon(s), noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de THB-coupon(s). 

Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is THB niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de THB-coupon(s).

 

Slotbepaling

THB behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij de THB beschikbaar en staan op de site vermeld. Door gebruik te maken van de THB-coupon(s) geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Maastricht.

Alle rechten voorbehouden – The Hoppy Brothers